Đồng phục lớp 12C8 THPT Marie Curie, Hà Nội

Mã số:

Đồng phục Monokuro Boo - hai chú lợn đen trắng và slogan "We are family - chỉ có thể  12C8"  THPT Marie Curie, Hà Nội.