Đồng phục Chào đồng chí 2014, UEH

Mã số:

Đồng phục cho chương trình Chào đồng chí 2014 của Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh UEH, do Khatoco tài trợ chính. Slogan: "Nơi thử thách thủ lĩnh UEH".